Javne nabavke bez stresa – Kako ?

Iskoristite šansu da, koristite našu pozitivnu praksu, podignete efektnost i efikasnost postupaka javnih nabavki. Naše instrukcije i Vaše već stečeno znanje i iskustva u javnim nabavkama, obezbediće Vam uspešne javne nabavke bez stresa. Ne zaboravite, da su ponuđači i naručioci partneri sa jednim zajedničkim ciljem za uspešno realizovan postupak javne nabavke. Našim zalaganjem obezbedićemo Vam ravnopravn položaj i fer utakmicu u postupcima javnih nabavki u svakom trenutku štiteći Vaše interese. Podnošenje ispravne ponude, rezultira obostranim zadovoljstvom, a Vaša ponuda na tržištu javnih nabavki, zahvaljujući nama, postaje prepoznatljiva.

 

Popunjavanje tenderske dokumentacije

 • Informacija za klijenta sa ugovorom o odgovarajućem raspisanom tenderu samo nekoliko minuta od objavljivanja tendera.
 • Proučavanje i tumačenje tenderske dokumentacije naručioca.
 • Izrada i dostava detaljnog uputstva za pripremu dokumentacije koju priprema ponuđač.
 • Priprema pojedinih delova konkursne dokumentacije, po zahtevu klijenta.
 • Mogućnost pribavljanja obaveznih zakonskih dokumenata od Agencije za privredne registre i Narodne banke Srbije (potvrda o registraciji, potvrda da protiv ponuđača u poslednje 2 godine nije doneta sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti, bonitet NBS, potvrda o likvidnosti...)
 • Učešće u izradi i kreiranju obrazca ponude (cene, plaćanje, isporuka, garancije) zajedno sa klijentom, ukoliko postoji interes klijenta za tu opciju.
 • Završna kontrola ispravnosti neposredno pre predavanja pripremljene dokumentacije od strane klijenta sa ocenom ispravnosti iste.
 • Prisustvo i aktivno učešće TENDER BIROA u postupku otvaranja ponuda (sa pismenim ovlašćenjem klijenta). To podrazumeva otklanjanje grešaka na račun klijenta u postupku otvaranja, reagovanje na nezakonito otvaranje, unošenje primedbi u Zapisnik o otvaranju, pregled dokumentacije konkurencije koliko to Zakon u fazi otvaranja ponuda dozvoljava
 • Tumačenje i analiza sa predlogom daljih koraka dobijene ODLUKE o izboru najpovoljnije ponude.
 • Detaljan pregled dokumentacije konkurencije nakon dobijene ODLUKE o izboru najpovoljnije ponude i utvrđivanje elemenata koji nisu u skladu sa Zakonom
 • Argumentovan predlog klijentu za ulaganje Zahteva za zaštitu prava (Žalba).
 • Kompletno vođenje postupka zaštite prava (Žalba) klijenta pred Republičkom komisijom. Krajnji ishod može biti poništenje tendera ili ponovno razmatranje ponude klijenta.
 • Komunikacija sa naručiocem u zakonski dozvoljenim okvirima.
 • Učešće i pomoć u postupku ugovaranja i realizaciji ugovora, u slučaju da ga klijent uz pomoć nas dobije.
 • Mogućnost angažovanja malih i srednjih preduzeća kao i preduzetnika, na tenderima velikih vrednosti u svojstvu podizvođača.
 • Izrada tenderske dokumentacije za male naručioce koji neposeduju kadrovske i druge mogućnosti da samostalno sprovedu postupak javne nabavke.
 • Konsultantske usluge, saveti, razjašnjenja, predlozi za ponuđače i naručioce, a sve u vezi sprovođenja postupaka javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i pratećim podzakonskim aktima (Pravilnici).
 • Konsultantske usluge vezane za izmene i dopune postojećeg Zakona o javnim nabavkama (objavljivanje konkursne dokumentacije, objavljivanje plana nabavki naručioca, objavljivanje javnih poziva i za javne nabavke male vrednosti, pojednostavljenje dokumentacije......)

Koruptivni izazovi

Po članu 113. stav 2. Zakona o javnim nabavkama koji glasi: Ako naručilac ne dostavi potpisan ugovor ponuđaču u roku od 8 dana od dana protoka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, ponuđač nije dužan da potpiše ugovor što se neće smatrati odustajanjem od ponude i ne može zbog toga snositi bilo kakve posledice, osim ako je podnet blagovremen zahtev za zaštitu prava.

 

Obratiti pažnju: u slučaju da naručilac, bude u poziciji da iz opravdanih razloga, ne može da zaključi ugovor o javnoj nabavci , odnosno ne dostavi potpisan ugovor ponuđaču u roku od 8 dana od dana protoka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, ponuđač kome je dodeljen ugovor, po isteku navedenog roka nije dužan da potpiše ugovor što se ne smatra odustajanjem od ponude i ne može zbog toga snositi bilo kakve posledice.

Obratiti pažnju: u slučaju da naručilac bude u poziciji da iz opravdanih razloga ne može da zaključi ugovor o javnoj nabavci, odnosno ne dostavi potpisan ugovor ponuđaču u roku od 8 dana od dana protoka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, ponuđač kome je dodeljen ugovor, po isteku navedenog roka, nije dužan da potpiše ugovor što se ne smatra odustajanjem od ponude i ne može zbog toga snositi bilo kakve posledice.

U takvim slučajevima:

Naručilac pre isteka roka pisanim putem obaveštava ponuđača kome je dodeljen ugovor da se prolongira rok za potpisivanje ugovora za ** dana uz navođenje opravdanih razloga za odlaganje roka(na primer: rok produžen zbog vremena potrebnog za primopredaju dužnosti novo-imenovanom odgovornom licu naručioca koje treba da potpiše ugovor, ili opravdano višednevno odsustvo odgovornog lica naručioca.)

Izabrani ponuđač: Ukoliko ne prihvati razloge za prolongiranje roka i odbije da potpiše ugovor nakon isteka roka, pruža šansu drugorangiranom ponuđaču da potpiše ugovor, i ako je njegova cena znatno viša (kod velikih nabavki nekoliko stotina hiljada a može se desiti i nekoliko miliona).

Što je veća razlika između cene ponuđača koji odustaje bez posledica i cene drugorangiranog ponuđača, postoje veće šanse da je odustajanje posledica dogovaranja naručioca sa ponuđačima.